DISCLAIMER

Bezoekadres

Herenmarkt 12C
1013 ED Amsterdam

T 020 – 662 88 27
info@www.wisborn.nl
www.wisborn.nl

website design: Strawberry Media – concept, vormgeving, realisatie, foto’s & bewerking
tekst redactie: Jasper Enklaar – tekst

© 2005-2019 WISBORN. Alle rechten voorbehouden.


Regels en Reglement van de site

Inhoud

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Wisborn niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wisborn aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Wisborn sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Privacy

De door Wisborn via de website verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet persoonsregistratie/Wet bescherming persoonsgegevens.

Links

Eventuele websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Wisborn gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wisborn aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Eigendomsrechten

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisborn.