Privacyregelment Wisborn V.O.F.

I. Inleiding

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Wisborn. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Wisborn verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, deelnemers en leveranciers. Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens.
In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt, evenals die in beroepscodes waaraan wij ons conformeren of gehouden achten.

II. Uw persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens.

Het leveren van (pre-)contractuele diensten.
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Marketing en verkoopactiviteiten.
Wij informeren klanten soms over innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Sollicitatiedoeleinden voor vacatures bij Wisborn.
We bieden u de mogelijkheid op onze website om ons uw motivatiebrief en CV toe te sturen in het kader van (open) sollicitaties. Het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

Betrokkenheid van en delen met derden.
Als verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, hebben wij de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen. Wij verkopen uw gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden.

III. Bewaartermijnen

Wij slaan uw persoonlijke gegevens voor zo lang dat nodig is om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u een verzoek in dient om uw gegevens te verwijderen. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking. Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
Deelnemersgegevens van trajecten en/of trainingen in ons administratie: 3 jaar
Coaching dossiers: 3 jaar
Assessmentdossier en testgegevens: 3 jaar
Voor sollicitatieprocedures: 4 weken

U heeft op elk tijdstip het recht om ons schriftelijk te verzoeken uw gegevens aan te passen, dan wel te verwijderen, zie hiervoor het hoofdstuk ‘Uw rechten’.

IV. Uw rechten

U heeft het recht ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw persoonsgegevens.
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie van uw persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

Wissing van uw persoonsgegevens.
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit).
U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Ook kunt u uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.

Of via onderstaande contactgegevens:

Wisborn
T.a.v. dhr. B.J.H. Bloemen
Herenmarkt 12C
1013ED Amsterdam

Telefoon: 020 – 66 288 27
Email: privacy@www.wisborn.nl

U ontvangt binnen 4 weken schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Versiebeheer van dit privacyreglement

Wisborn kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe Wisborn uw gegevens beschermt en gebruikt, raden we je aan dit Privacyreglement regelmatig te lezen. Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.